Trưởng ban kiểm soát

: Trần Thị Sương

Sinh ngày: 06/10/1986

Trình độ:

– Văn hóa: 12/12

– Chuyên môn: Đại Học

– Chính trị: Sơ cấp

SĐT liên hệ: 0968 067 123

Kiểm toán nội bộ

Ông: Vũ Phi Lâm

Sinh ngày: 15/01/1983

Trình độ:

– Văn hóa: 12/12

– Chuyên môn: Đại Học

– Chính trị: Sơ cấp

SĐT liên hệ: 0982 453 886

Kiểm soát viên

Ông: Nguyễn Tuấn Anh

Sinh ngày: 12/05/1984

Trình độ:

– Văn hóa: 12/12

– Chuyên môn: C.Đẳng

– Chính trị: Sơ cấp

SĐT liên hệ: 0982 367 889

Ông: Lê Nguyên Hoàng

Sinh ngày: 25/03/1990

Trình độ:

– Văn hóa: 12/12

– Chuyên môn: Đại Học

– Chính trị: Sơ cấp

SĐT Liên hệ: 0962 399 326

Mọi người nghĩ gì về chúng tôi?

Tin mới nhất