Thông tư 32/2015/TT-NHNN

  Ngày 31 tháng 12 năm 2015, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ký ban hành Thông tư số 32/2015/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân và có hiệu lực từ ngày 01-03-2016.


  Quyết định số 1328/2005/QĐ-NHNN ngày 06 tháng 9 năm 2005 về việc ban hành ” Quy định về các tỷ lệ an toàn trong hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở” (Quyết định số 1328) và khoản 3 Điều 37 Thông tư số 04/2015/TT-NHNN ngày 31 tháng 3 năm 2015 quy định về Quỹ tín dụng nhân dân hết hiệu lực thi hành.


  Một số nội dung cơ bản mới của Thông tư số 32/2015/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2015 như sau:

  • Thứ nhất, về tỷ lệ an toàn vốn : Sửa đổi, bổ sung quy định về cấu phần của vốn cấp 1, vốn cấp 2 đảm bảo tính chính xác, phù hợp với bản chất kinh tế của từng cấu phần vốn tự có. Thông tư cũng quy định cụ thể về các khoản phải loại trừ khỏi vốn cấp 1, vốn tự có.

  • Thứ hai, về tỷ lệ khả năng chi trả: Sửa đổi, bổ sung quy định về cấu phần của tài sản ” Có″ có thể thanh toán ngay và cấu phần tài sản ” Nợ” phải thanh toán cho phù hợp với quy định của các văn bản liên quan.

  • Thứ ba, về tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung, dài hạn: Quỹ tín dụng nhân dân phải duy trì tỷ lệ của nguồn vốn ngắn hạn được cho vay trung và dài hạn tối đa là 30% và quy định việc xác định cụ thể đối với tỷ lệ này theo nguyên tắc tính trên thời hạn còn lại của nguồn vốn và khoản cho vay.

  • Thứ tư, về giới hạn cho vay: Thông tư quy định về giới hạn cho vay phù hợp với quy định tại Điều 126, Điều 127 Luật Các tổ chức tín dụng và thực tiễn hoạt động của Qũy tín dụng nhân dân nhằm hạn chế việc tập trung tín dụng vào đối tượng là người quản lý, điều hành Quỹ tín dụng nhân dân đảm bảo không gây rủi ro đạo đức, tránh trường hợp lợi dụng chức vụ để vay, dẫn đến thất thoát vốn của Quỹ tín dụng nhân dân như trong thời gian qua.

    Xem toàn bộ thông tư tại đây

 

Contact Us